1. Algemene begripsbepaling

a. Slow Steps: praktijk voor adem- en ontspanningscoaching, wandel- en natuurcoaching en creatieve workshops.

Liefvrouwenhart.nl: platform voor vrouwen met onverklaarde hartkloppingen.

b. Bijbehorende domeinnamen: slowsteps.nl en liefvrouwenhart.nl.

c. Cliënt: natuurlijk persoon die individuele coaching of begeleiding wenst of ondergaat.

d. Deelnemer: natuurlijk persoon die in een individuele sessie wordt begeleid of aan een groepsles of groepsactiviteit deelneemt.

e. (Praktijk)behandeling / begeleiding: diensten, individueel, verleend door Slow Steps, op het gebied van adem- en ontspanningscoaching, creatieve workshops en wandel- en natuurcoaching.

f. Groepsles / groepsactiviteit: diensten, in groepsverband, verleend door Slow Steps, op het gebied van adem- en ontspanningscoaching, creatieve workshops en wandel- en natuurcoaching.

2. Afspraak | Inschrijving

a. Een afspraak maken of aanmelden kan via telefoon, e-mail, of inschrijfformulier.

b. Bij het maken van een afspraak voor individuele coaching dan wel inschrijving voor een groepsles of -activiteit, verplicht de Cliënt resp. de Deelnemer zich de verschuldigde kosten te voldoen.

c. Afspraken voor een individuele coaching of begeleiding van een minderjarige dienen gemaakt te worden door de ouder of voogd.

d. Als de Deelnemer minderjarig is dient het inschrijfformulier voor een groepsles of -activiteit mede te worden ondertekend door de ouder of voogd.

e. De Cliënt / Deelnemer wordt verzocht iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (adres, e-mail, telefoonnummer, etc.) schriftelijk of via e-mail aan Slow Steps door te geven.

f. Een afspraak voor een individuele coaching of begeleiding kan telefonisch of via e-mail worden gemaakt en is bindend nadat datum en tijdstip door Cliënt en Slow Steps zijn overeengekomen.

g. De inschrijving voor een groepsles of -activiteit, op volgorde van binnenkomst, wordt definitief op het moment dat inschrijfformulier en de betreffende (eerste) betaling door Slow Steps zijn ontvangen. De Deelnemer ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

3. Betalingen

a. Tarieven en kosten zijn op de website per dienst aangegeven, alsmede de wijze waarop bedragen kunnen worden voldaan.

b. De Cliënt resp. de Deelnemer verplicht zich met de inschrijving voor individuele begeleiding, een groepsles of groepsactiviteit, de verschuldigde kosten te voldoen.

c. Indien de Cliënt of Deelnemer, ook na herhaalde aanmaningen, niet aan de betalingsverplichting voldoet, is Slow Steps gerechtigd om tot invorderingsmaatregelen over te gaan. De kosten van deze maatregelen komen volledig voor rekening van de Cliënt. Bovendien kan in dat geval de Cliënt voor begeleiding worden geweigerd resp. de Deelnemer de toegang tot groepslessen of natuurretraite worden geweigerd.

4. Annulering

a. Individuele coaching of begeleiding:

Afspraken voor een individuele coaching of begeleiding kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor afgesproken dag en tijdstip.

Niet tijdig afgezegde afspraken worden voor 50% in rekening gebracht.

In het geheel niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht.

b. Groepslessen en -activiteiten:

b.1. Slow Steps is gerechtigd om bij onvoldoende aanmeldingen, of anderszins, een (serie) groepsles(sen) / groepsactiviteit(en) te annuleren. De Deelnemer zal daarvan op de hoogte worden gebracht en reeds betaalde kosten zullen worden gerestitueerd.

b.2. De Deelnemer kan tot 24 uur voor de eerste bijeenkomst, de (serie) groepsles(sen) / groepsactiviteit(en) waarvoor werd ingeschreven, kosteloos annuleren.

Wanneer de Deelnemer niet tijdig annuleert, zal 50% van de kosten p.p. van 1 groepsles in rekening worden gebracht. Wanneer de afspraak in het geheel niet wordt nagekomen, komt het totale kostenbedrag p.p. van de groepsles voor rekening van de Deelnemer en kan de toegang tot verdere groepslessen worden geweigerd.

5. Afbericht | Inhalen

a. Gemiste groepslessen zijn in principe voor eigen rekening van de Deelnemer; er vindt geen restitutie plaats. Groepslessen die onverhoopt niet door de Deelnemer kunnen worden bijgewoond, kunnen alleen worden ingehaald op een ander tijdstip indien daartoe de mogelijkheid bestaat. E.e.a. altijd in overleg met Slow Steps.

b. De Deelnemer dient eventuele afwezigheid tijdig te melden bij Slow Steps, eventueel via een mede-deelnemer.

6. Contact bij noodgeval

De Deelnemer verstrekt, indien daartoe wordt verzocht door Slow Steps, met name bij activiteiten buiten, vóór de eerste bijeenkomst de contactgegevens van huisarts en een of meerdere personen die in een noodgeval kunnen worden gewaarschuwd; naam, telefoonnummer en/of mobiele nummer en toelichting relatie tot Deelnemer.

7. Hygiëne | Ethiek

a. Individuele begeleiding en groepsbegeleiding worden door Slow Steps verzorgd met inachtneming van algemeen geldende regels betreffende hygiëne en ethiek. Informatie die door cursisten en cliënten wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Van Cliënt en Deelnemer wordt verwacht dat dezelfde zorgvuldigheid hieromtrent wordt betracht.

b. Informatie betreffende de gezondheid en medische gegevens zullen zonder toestemming van de Cliënt of Deelnemer NOOIT aan derden worden verstrekt.

c. Slow Steps behoudt zich het recht voor cliënten en/of deelnemers te weigeren.

8. Klachten

Problemen en klachten m.b.t. diensten kunnen het best zo spoedig mogelijk bij Slow Steps worden gemeld, zodat er aan een oplossing kan worden gewerkt.

9. Aansprakelijkheid

 a. Slow Steps is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van aan de Cliënt of Deelnemer toebehorende eigendommen.

b. De Cliënt of Deelnemer, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, is aansprakelijk voor beschadigingen door hem/haar veroorzaakt aan eigendommen van derden alsmede beschadigingen door hem/haar veroorzaakt aan (de inventaris van) de praktijk-/lesruimte.

c. Slow Steps is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door Cliënt of Deelnemer verzwijgen van medische informatie over lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik.

d. Slow Steps is niet aansprakelijk voor letsel, van welke aard dan ook, dat de Cliënt of Deelnemer overkomt tijdens of in verband met de coaching of begeleiding.

Deelname is uitdrukkelijk op eigen risico.

e. De Cliënt of Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of hij/zij de benodigde lichamelijke en/of geestelijke gezondheid heeft om de training, coaching of begeleiding te (blijven) volgen en/of deel te nemen aan de activiteit of retraite. Slow Steps draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van deze gezondheid.

f. Slow Steps behoudt zich het recht voor om bij twijfel behandeling of begeleiding van de Cliënt of Deelnemer te weigeren en deze eventueel te adviseren een arts of specialist te raadplegen.

g. Hoewel de activiteiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld en georganiseerd, is deelname geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

10. Auteursrecht

Het auteursrecht op het door ons zelf ontwikkelde informatie- en lesmateriaal berust bij Slow Steps. Dit materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, publicatie of ‘delen’ via internet en/of social media, of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slow Steps.

11. Privacy- en cookiebeleid

Lees hier onze privacy- en cookieverklaring

12. Wijzigingen

Slow Steps behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden, waar nodig, te wijzigen.

Algemene Voorwaarden dd. 01-04-2012
Recente wijziging dd. 18-07-2023