Liefvrouwenhart / Slow Steps, gevestigd aan Parklaan 29, 1777BA Hippolytushoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ditty Meskers-Mooij

Parklaan 29

1777 BA Hippolytushoef

06-22212889

dittymeskers@gmail.com

Opmerkingen

Wanneer bezoekers opmerkingen achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string om spamdetectie te helpen.

Een geanonimiseerde tekenreeks die is gemaakt op basis van je e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of je deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is via deze link beschikbaar. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen uploadt naar de website, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) inbegrepen. Bezoekers van de website kunnen alle locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website bezoekt.

Deze websites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het bijhouden van je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en bent ingelogd op die website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slow Steps verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Slow Steps verwerkt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, met name m.b.t. je gezondheid. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dittymeskers@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Slow Steps verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of gratis e-magazine (NB Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden.)
 • Onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Slow Steps analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

De wettelijke grondslagen van bovengenoemde doelen

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Slow Steps neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Slow Steps) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw gegevens worden voor langere tijd door Slow Steps bewaard, maar nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Als je een reactie of opmerking achterlaat, worden de opmerking en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Zodat we eventuele vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slow Steps verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, b.v. een mailservice provider, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Slow Steps blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden, anders dan hierboven genoemd. Tenzij we hiertoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak.

Waar we je gegevens naar toe sturen

Opmerkingen van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Slow Steps gebruikt voornamelijk cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en voor gebruiksgemak, bijvoorbeeld door jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

In mindere mate gebruikt Slow Steps ook analytische en tracking cookies.

Als je een reactie achterlaat op onze site, kun je ervoor kiezen om je naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor jouw gemak zodat je je gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer je een volgende keer een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als je een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie opgeslagen in je browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat je zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie ook deze toelichting op veiliginternetten.nl

Zie ook: cookiebeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Slow Steps, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand, naar jou of een andere persoon, of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je op deze site reacties of opmerkingen hebt achtergelaten, kun je verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over je bewaren, inclusief alle gegevens die je ons hebt verstrekt. Je kunt ons ook verzoeken om alle persoonlijke gegevens die we over jou bewaren te wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dittymeskers@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en (BSN) (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Slow Steps wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Slow Steps neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is te bereiken via een versleutelde verbinding. Bestanden zijn beveiligd met wachtwoorden, alsook de toegang tot het hoofdbestand en de computer.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dittymeskers@gmail.com.